Sức khoẻ

Sức khoẻ là hiện trạng của người bệnh, người thường!